We schreven meerdere keren over platformmacht en de noodzaak voor regulering. We voorzagen het kabinet en de Europese commissie van advies over het reguleren van online content en vonden ook iets van de plannen van de Europese Commissie voor nieuwe platformregels. We namen deel aan een bijeenkomst van ECP over cookiemuren en persoonsgegevens als betaalmiddel, en hebben ons toch weer beziggehouden met de bescherming van versleuteling.

Daarnaast duidden we verschillende rapporten die uitkwamen over de implementatie van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. We hebben bijgedragen aan de positie van onze koepelorganisatie European Digital Rights (EDRi) op AI en input geleverd op de AI White Paper van de Europese Commissie. We schreven ook mee aan de EDRi-posities op immuniteitspaspoorten en biometrische surveillance. In Nederland pleitten we meermaals voor meer capaciteit voor de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot liep Sarah Stapel bij ons stage: zij deed onderzoek naar verschillende coronamaatregelen en welke gegevens daarmee gemoeid zijn.

We wrote about platform power and the need for regulation. We provided the government and the European Commission with advice on regulating online content and also formed an opinion of the European Commission’s plans for new platform regulation. We participated in a meeting organized by ECP on cookie walls and personal data as a means of payment, and were, once again, engaged in the protection of encryption.

In addition, we interpreted various reports that were published about the implementation of the 2017 Intelligence and Security Services Act (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten) We contributed to the position of our umbrella organisation, European Digital Rights (EDRi), on AI and provided input on the European Commission’s AI White Paper. We also contributed to the EDRi positions on immunity passports and biometric surveillance. In the Netherlands, we repeatedly called for more capacity for the Dutch Data Protection Authority. Last but not least, Sarah Stapel completed an internship with us: she researched various measures taken to contain the coronavirus and the data involved in this.