• NL
  • EN

Over Bits of Freedom

About Bits of Freedom

De statutaire doelstelling van Bits of Freedom is "het verdedigen en bevorderen van digitale burgerrechten in de informatiemaatschappij, waaronder in het bijzonder het grondrecht op communicatievrijheid en het grondrecht op privacy, en al hetgeen met het vooraanstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord."


Team


We hebben drie nieuwe collega's welkom geheten: Jason van der Leeuw (systeembeheerder), Nadia Benaissa (beleidsmedewerker) en Bér Engels (communicatietrateeg). Nadia heeft een achtergrond als AVG-jurist en heeft hiervoor bij een grote gemeente gewerkt als functionaris gegevensbescherming. Naast een goed activistenhart, brengt ze dus interessante ervaring mee uit de publieke sector. Nadia zal bij ons een nieuwe invulling geven aan het dossier rondom data, algoritmen en rechtvaardigheid (voorheen "Grip op profilering"). Bér heeft een achtergrond in de muziek- en evenementenbranche en heeft hiervoor gewerkt bij Cineville. Jason, tot slot, is een autodidact systeembeheerder met een achtergrond in de filosofie. Helaas hebben we aan het einde van het jaar ook weer afscheid van hem moeten nemen.


Esther Crabbendam was onze campaigner en is onze nieuwe bewegingbouwer geworden. Zij gaat zich vanaf 2021 richten op het mobiliseren van mensen in de strijd voor digitale rechten. De campaigner-rol ruilen we in voor die van ledenwerver. Deze persoon gaan we in het nieuwe jaar werven en wordt verantwoordelijk voor het aantrekken van individuele- en bedrijfsdonateurs.

Eind 2020 hebben we afscheid genomen van onze vormgever Karim Khamis. Karim werkte sinds 2017 bij ons en heeft een grote stempel weten te drukken op onze communicatieuitingen en op het team. Naast zijn werk bij Bits of Freedom heeft Karim altijd zijn eigen ontwerpbureau Cablai aangehouden. Vanaf 2021 gaat hij zich daar vol op storten. We zullen hem onwijs missen en kijken uit naar alle mooie projecten die uit zijn koker zullen komen.


Bestuur


We hebben afscheid genomen van onze penningmeester Clemens la Lau en van Hermine Masmeyer, algemeen bestuurslid met de HR portfeuille. We hebben in Wiens van Asselt (penningmeester) en Janine Huizenga (algemeen bestuurslid) twee mooie opvolgers gevonden. Wiens heeft een lange loopbaan achter de rug bij Gemeente Amsterdam, en Janine is afdelingshoofd Interactive Design op de kunstacademie in Den Haag.


Daarnaast stond voor het bestuur het jaar in het teken van het vinden van een opvolger voor onze voorzitter, Lonneke van der Velden. Na zich negen jaar voor Bits of Freedom te hebben ingezet, verliest het bestuur met Lonneke niet alleen een gepassioneerde activist, academicus en veldexpert, maar ook een bestuurslid met een groot institutioneel geheugen. We zijn dan ook zeer verheugd dat we na een uitgebreide zoektocht Sophie Logothetis welkom hebben mogen heten als voorzitter en Lonneke haar in alle rust heeft kunnen inwerken. Sophie werkt als programmamanager voor het EU subsidieprogramma Europe for Citizens, dat projecten ondersteunt ten behoeve van burgerparticipatie en democratische betrokkenheid. Ook is ze de liaison van een Europees cultureel netwerk, genaamd EUNIC. We kijken uit naar de expertise en nieuwe perspectieven die Sophie zal bijdragen aan de organisatie!


Tot slot hebben het bestuur en de directeur een nieuwe meerjarenstrategie opgesteld voor 2021-2025 en is er veelvuldig contact geweest over de impact van corona op de organisatie en het team.


Vrijwilligers


De coronacrisis in combinatie met het ontbreken van een bewegingbouwer betekent dat het dit jaar voor onze vrijwilligers een rustig jaar was. Het belangrijkste vrijwilligersproject dat we in 2020 draaiden was het vernieuwen van de Internetvrijheid Toolbox. Daarnaast zijn onze vertaalvrijwilligers als vanouds druk geweest, en hebben we een indrukwekkende nieuwe groep creatieven die ons met raad en daad zal bijstaan in onze communicatie. We zijn iedereen die ons heeft geholpen dit jaar ontzettend dankbaar!


Raad van advies


De raad van advies bestaat uit prominenten met expertise op het gebied van recht, politiek, media/communicatie, kunst, technologie en het bedrijfsleven. In 2020 bestond de raad uit de volgende leden: Jaap-Henk Hoepman (voorzitter), Amade M'charek, Anneke Jansen, Antoinette Hertsenberg, Eleni Kosta, Linda Duits, Lineke Sneller, Maxim Februari, Mohamed el Maslouhi, Olaf Kolkman, Ot van Daalen en Sarah Hagens. De leden van de raad van advies ontvangen geen (onkosten)vergoeding.


Meer informatie over de medewerkers, de bestuursleden en de leden van de raad van advies is te vinden via: https://bitsoffreedom.nl/over-ons


Het internationale netwerk


We zijn één van de oprichters en actief lid van European Digital Rights (EDRi), een netwerk van meer dan 40 organisaties die opkomen voor internetvrijheid. We hebben een bijdrage geleverd aan EDRi's nieuwe meerjarenstrategie en waren aanwezig bij de (online) General Assembly. Ook leverden we input aan Digital Freedom Fund en EDRi in de context van het dekoloniseren van het digitale rechtenveld. Tot slot hielpen we 13 organisaties om My Data Done Right te localiseren (vertalingen en het aanleggen van een database met lokale organisaties) en bestendigden we de manier waarop deze organisaties samenwerken.


Werkgeverschap


De gezondheid van medewerkers verdient in tijden van corona nog meer aandacht. We stonden dit jaar elke week een paar keer stil bij hoe het met iedereen gaat, en troffen maatregelen om het team te helpen omgaan met de ongewone (stressvolle) tijden en veranderende werkomstandigheden. Ook vonden we manieren om elkaar op regelmatige basis veilig, in real life te zien. Het is zelfs twee keer gelukt om het hele team corona-proof bij elkaar te brengen.


Als werkgever stellen we de volgende vijf zaken centraal: bestaanszekerheid, gelijke kansen, regie over je werk, werk/privé balans, en investeren in professionele ontwikkeling. Daartoe zullen het komende jaar vier stukken beleid worden opgeleverd, namelijk voor het installeren van een vertrouwenspersoon en klachtencommissie, een aanpassing van ons partnerverlofbeleid, een sabbaticalbeleid en een pensioenbeleid. Ook zullen we regelmatig de werkdruk en onze werkgewoontes evalueren, en krijgen we een externe evaluatie van ons beloningsbeleid en salarishuis.


The statutory objective of Bits of Freedom is "to defend and promote digital civil rights in the information society, including the fundamental right to privacy and freedom of communication, and all related rights, in the broadest sense of the word."


Team


We welcomed three new colleagues last year: Jason van der Leeuw (system administrator), Nadia Benaissa (policy officer) and Bér Engels (communication strategist). Nadia has a background as a GDPR lawyer and previously worked for a large municipality as a data protection officer. In addition to being a true activist at heart, she brings with her interesting experience from the public sector. Nadia will be working with us on a new dossier on data, algorithms and justice (formerly ‘Profiling’). Bér has a background in the music and events industry and previously worked at Cineville. Last but not least, Jason is a self-taught system administrator. His background is in philosophy. Unfortunately, we decided to part ways at the end of the year.


Esther Crabbendam was our campaigner and has become our new movement builder. From 2021 onwards, she will focus on mobilising people in the battle for digital rights. The role of campaigner will be exchanged for that of a fundraiser. This person will be recruited in the year ahead and will be responsible for attracting individual and corporate donors.


Finally, the end of 2020 marked the departure of our graphic designer Karim Khamis. Karim joined Bits of Freedom in 2017 and had a big positive impact on our (visual) communications and on our team. Adjacent to his work for Bits of Freedom, Karim stayed on as art director for Cablai, the design agency he founded with George Adegite. From 2021 onwards Cablai is going to receive Karim's full attention. He will sorely be missed, but we are excitedly awaiting the great projects Cablai will no doubt be churning out.


Board


We said goodbye to our treasurer Clemens la Lau and to Hermine Masmeyer, general board member with a focus on HR. We found two great successors in Wiens van Asselt (treasurer) and Janine Huizenga (general board member). Wiens has a long career behind him as a civil servant for the City of Amsterdam, and Janine is Department Head of Interactive Design at the Hague Royal Academy of Art.


One of the year’s focus points for the board was finding a successor for our chair, Lonneke van der Velden. After having Lonneke aboard for nine years, the board will not only lose a passionate activist, academic and field expert, but also a board member with a great institutional memory. We are therefore very pleased that, after an extensive search, we were able to welcome Sophie Logothetis as chair and that Lonneke was able to help her make a smooth transition into her new role. Sophie works as a programme manager for the EU grant programme Europe for Citizens, which supports projects for civic participation and democratic engagement. She is also the liaison for a European cultural network called EUNIC. We look forward to the expertise and new perspectives Sophie will bring to the organisation!


Finally, the board and the director drew up a new multi-annual strategy for 2021-2025 and were in frequent contact concerning the impact of Covid-19 on the organisation and the team.


Volunteers


Covid-19, in combination with the lack of a movement builder, made this a rather uneventful year for our volunteers. The most important volunteer project we were engaged in in 2020 was the relaunch of the Internet Freedom Toolbox. In addition, our translation volunteers were as busy as ever, and we now have an impressive new group of creatives who will help us with our communications. We are very grateful to everyone who helped us last year!


Advisory Board


The advisory board is composed of prominent figures with expertise in the fields of law, politics, media/communication, art, technology, and business. In 2020, the advisory board consisted of the following members: Jaap-Henk Hoepman (chairman), Amade M’charek, Anneke Jansen, Antoinette Hertsenberg, Eleni Kosta, Linda Duits, Lineke Sneller, Maxim Februari, Mohamed el Maslouhi, Olaf Kolkman, Ot van Daalen and Sarah Hagens. The members of the advisory board do not receive any form of compensation, for expenses or otherwise.


More information on the staff, board members and advisory board members is available at: https://www.bitsoffreedom.nl/english/.


Our international network


We are one of the founders and active members of European Digital Rights (EDRi), a network of over 40 organisations fighting for internet freedom. We contributed to EDRi’s new multi-year strategy and attended the General Assembly, which was held online this year. We also provided input to the Digital Freedom Fund and EDRi in the context of decolonising the digital rights field. Finally, we helped 13 organisations localise My Data Done Right (translations and building a database of local organisations) and consolidated the way these organisations work together.


Our role as an employer


The health of our employees is deserving of even greater attention during a pandemic. A few times a week, we took stock of how everyone was doing, and took steps to help the team cope with the unusually stressful situation and changing working conditions. We also found ways to see each other safely face-to-face on a regular basis, even managing to get the whole team together in a Covid-19-proof situation twice.


As an employer, we have identified five areas of focus: offering livelihood security, offering equal opportunities, investing in professional development, setting up staff members so they can be in control of their work, and supporting staff in maintaining a proper work-life balance. Four policy documents will be completed in the coming year in regard of these five points: for the engagement of a confidential adviser and the establishment of a complaints committee, an update of our partner leave policy, a sabbatical policy and a pension policy. We will also regularly evaluate the workload of our staff and our working habits, and we will have an external assessment conducted of our remuneration policy and salary structure.