• NL
 • EN

Onze financiën

Our finances


Onze inkomsten in 2020


De inkomsten van Bits of Freedom in 2020 bedroegen € 862.246. Die inkomsten kwamen voor 37% van individuele donateurs, grote fondsen droegen 43% bij en 11% kwam van bedrijfssupporters. De laatste 9% kwam binnen via projectfinanciering en merchverkoop.

Table: Inkomsten 2020 (x € 1.000)

Realisatie 2020 Begroot 2020 Realisatie 2019
Individuele donateurs 315 324 297
Fondsen 372 293 208
Bedrijfssupporters 98 85 80
Overig 6 - 3
Subtotaal 791 712 588
Projectfinanciering 71 40 67
Totaal 862 752 655

We hebben van individuele donateurs € 18.649 meer steun ontvangen dan in 2019. We vonden 598 nieuwe vaste nieuwe donateurs en verloren er 454, er kwamen er dus netto 144 bij. Daarmee gaan we 2021 in met 3.178 vaste donateurs.

In 2020 werden we in onze kernkosten gesteund door Adessium Foundation, Gieskes-Strijbis Fonds, Internet4all, Ford Foundation, Open Society Foundations (OSF), SIDN en Stichting Democratie en Media. We kregen projectfinanciering van Adessium en SIDN fonds voor Fixjeprivacy.nl en de Korte Cursus Manipulatie.

De volgende bedrijven steunden ons in 2020:

 • Met € 10.000 of meer: Bitonic, Duckduckgo en Freedom Internet;
 • Met € 2.500 of meer: BIT, Greenhost, IB-Vision, iunxi - serious ict infrastructure, Mollie, m7, Startmail, Unc Inc, VoIPGRID en Voys;
 • Met € 1.000 of meer: Argeweb, Cryptography in Context, Eureka Unlimited, Hunki Enterprises, Intermax Cloudsourcing, Pcextreme, Root Legal en VBVB ICT;
 • Met € 500 of meer: Allekabels, Autoverzekering.nl, Considerati, CT&V advies, Easyswitch.nl, GeoCat, Green Mini host, Het Rooster, iCulture, Independer, iPerity, Mijndomein, NederHost, Nijweide BV, PrivacyLab, Prijs Vergelijken, RealConnections, Saldo Management, Sooda internetbureau B.V., Telefoon Abonnement, Tifkap Enterprises, VPN diensten, VPN Gids en Zygomatic;
 • Met € 250 of meer: Filosofie in actie, KennemerWeb - Alkmaars Webdesign, Leemshop, Lumifin Privacy Professionals, Mindshards.

Tot slot ontvingen we steun in natura van: Bitonic, Blendle, Byte, CipherMail, Cyso, Ekco, Leaseweb, Mollie, Passbolt, Rick Pastoor, Rootgamer, Sentia en Xolphin.


Onze uitgaven in 2020


De uitgaven in 2020 bedroegen € 586.461:

Table: Uitgaven 2020 (x € 1.000)

Realisatie 2020 Begroot 2020 Realisatie 2019
Personeelskosten 431 618 503
Huisvesting 26 29 32
Kantoor 6 11 4
Communicatie 23 17 6
Opbouwen beweging 17 22 17
Algemene kosten 28 45 25
Subtotaal 531 742 587
Projectgebaseerd 55 45 44
Totaal 586 787 631

Het resultaat over 2020


In reactie op de ontwikkelingen rondom de coronacrisis hebben we in maart 2020 verschillende scenarios geschetst, op basis waarvan we maatregelen hebben getroffen om de lange-termijn risico’s voor de organisatie zoveel mogelijk te beperken. We hebben ervoor gekozen om te anticiperen op tegenvallend inkomsten. De enige plek waar we substantieel onze kosten kunnen minderen, is in onze personeelskosten. We hebben daarom het aannemen van nieuwe medewerkers deels uitgesteld: van de drie nieuwe krachten die vorig jaar bij ons zouden beginnen, hebben we er één aangenomen. Dat heeft meteen flinke impact op onze uitgaven.

Qua inkomsten was het ook een heel ander jaar dan gepland. We hebben bovengemiddeld veel nieuwe donateurs welkom geheten, maar er hebben ook bovengemiddeld veel donateurs hun donatie opgezegd. Dat betekent dat we onze begrote donateursgroei niet hebben gehaald en de inkomsten van donateurs lager uitvallen dan begroot. Bij fondsen en bedrijfsdonateurs vonden we daar tegenover meer inkomsten dan verwacht.

Onderaan de streep betekent het dat we met een positief resultaat het jaar afsluiten. Aan het einde van 2020 was onze continuïteitsreserve gestegen naar € 605.185. Het komende jaar zetten we deze reserve in om de organisatie weer aan te sterken.

Tot slot: we willen zo efficiënt mogelijk werken. Het uitgangspunt is dat niet meer dan 20% van ons geld en onze tijd wordt besteed aan fondsenwerving, beheer en administratie. In 2020 is ongeveer 7,2% van onze middelen besteed aan fondsenwerving. De belangrijkste fondsenwervingsactiviteit in 2020 was het uitzetten van twee donateursvragen, in augustus en november. Daarnaast is ongeveer 7,8% van onze uitgegeven middelen besteed aan beheer en administratie. Bijna 85% van onze uitgegeven middelen zijn dus direct besteed aan de doelstelling van Bits of Freedom: het verdedigen van digitale burgerrechten en opkomen voor internetvrijheid.

Het financiële jaarverslag over 2020 is gecontroleerd door WITh Accountants en is te downloaden.


Onze begroting voor 2021


We verwachten in 2021 € 892.567 aan inkomsten te ontvangen:

Table: Verwachte inkomsten 2021 (x € 1.000)

Begroot 2021
Individuele donateurs 314
Fondsen 410
Bedrijfssupporters 85
Overig -
Subtotaal 809
Projectfinanciering 84
Totaal 893

We willen 400 nieuwe vaste donateurs vinden die gemiddeld € 65 per jaar bijdragen. Een aantal fondsen heeft hun steun voor 2021 al toegezegd (Adessium, Gieskes-Strijbis Fonds, Ford Foundation, OSF, SIDN en Stichting Democratie en Media) en het is onze ambitie om in 2021 een nieuw fonds te vinden dat ons ondersteunt in de vorm van structurele financiering (voor ongeveer € 60.000). We denken dat onze inkomsten uit bedrijfsdonaties gelijk kunnen blijven. De projectinkomsten zijn afhankelijk van toegekende subsidies voor specifieke projecten en evenementen en zullen naar verwachting rond de € 84.000 liggen.

De kernuitgaven van Bits of Freedom zullen in 2021 naar verwachting € 817.510 bedragen. Daarbij is rekening gehouden met 6 mensen die vier of meer dagen in de week werken en 4 parttime medewerkers (8,25 FTE) en met onvoorziene kosten. Een aantal specifieke projecten en evenementen is al begroot voor een bedrag van € 104.200. Denk bijvoorbeeld aan de Big Brother Awards, de Korte Cursus Manipulatie en de doorontwikkeling van My Data Done Right. De daadwerkelijke projectkosten (en dus het besluit of projecten worden uitgevoerd) is mede afhankelijk van hoeveel projectsubsidies toegekend worden. De totale verwachte uitgaven komen daarmee uit op € 921.710.

Table: Verwachte uitgaven 2021 (x € 1.000)

Begroot 2021
Personeelskosten 680
Huisvesting 31
Kantoor 13
Communicatie 26
Opbouwen beweging 27
Algemene kosten 41
Subtotaal 818
Specifieke projecten 104
Totaal 922

Het verschil tussen de begrote inkomsten en uitgaven is € 29.143. Dit negatieve resultaat wordt aangevuld vanuit de continuïteitsreserve die daarmee op ongeveer 49% van de verwachte kosten van het volgende begrotingsjaar komt.


Onze financiering in de komende jaren


Het is voor Bits of Freedom heel belangrijk om een duurzame financiële situatie te hebben en we willen volledig onafhankelijk blijven. Met onze financiële planning proberen we steeds vijf jaar vooruit te kijken. We willen dat de helft van onze inkomsten van individuele donateurs komt. Van fondsen en stichtingen willen we ongeveer 35% van onze inkomsten ontvangen (liever structureel dan op projectbasis) en van bedrijven hopen we op termijn ongeveer 15% te mogen ontvangen. Geen enkele bedrijfssupporter mag meer doneren dan 10% van onze continuïteitsreserve.

Het wordt een uitdaging om onze ambities de komende jaren te realiseren. We zullen in 2021 een nieuwe donateursstrategie ontwikkelen en hopen onder andere door middel van een donateurscampagne het jaar af te sluiten met 400 nieuwe donateurs.

Van de meeste van onze fondsen ontvangen we kernfinanciering voor meerdere jaren. In 2021 zullen we ons inzetten om verschillende contracten die op een eind lopen te vernieuwen. Daarmee zit er de komende jaren elk jaar nog een gat in onze begroting tussen de € 60.000 en € 150.000. Het is onze ambitie om deze deels op te vullen door nieuwe fondsen aan ons te binden. Voor het andere deel zetten we onze goede reservepositie in om de organisatie te versterken zodat we de uitdagingen van de komende jaren het hoofd kunnen bieden

Op het gebied van vermogensbeheer en financiële reserves streeft Bits of Freedom ernaar om een continuïteitsreserve van minimaal een kwart van onze jaarlijkse kosten voor het komende jaar aan te houden. Daar zitten we momenteel ruim boven. Dit is een gangbaar percentage voor ngo's van ons formaat. Deze reserve wordt gebruikt bij onverwacht hoge uitgaven en onverwacht tegenvallende of laat binnenkomende inkomsten. Zo kunnen we de continuïteit van de stichting een aantal maanden garanderen. Het maakt het ook mogelijk om verantwoorde risico's te nemen met de begroting.


Our income in 2020


Bits of Freedom’s income in 2020 amounted to € 862,246. 37% of this came from individual donors, 43% from large funds, and 11% from business supporters. The remaining 9% came from project financing and the sale of merchandise.

Table: Income 2020 (x € 1.000)

Actual 2020 Budget 2020 Actual 2019
Individual donors 315 324 297
Foundations 372 293 208
Corporate supporters 98 85 80
Other 6 - 3
Subtotal 791 712 588
Project based 71 40 67
Total 862 752 655

We received € 18,649 more in support from individual donors than in 2019. We found 598 new regular donors and lost 454, which means a net growth of 144 donors. This means that we started 2021 with 3,178 regular donors.

In 2020 we received financial support for our core expenses from Adessium Foundation, Internet4all, Ford Foundation, Open Society Foundations, SIDN, and the Democracy and Media Foundation. We received project funding from Adessium and the SIDN Fund for Fixjeprivacy.nl and the Short Course on Manipulation.

We received support from the following companies in 2020.

 • € 10,000 or more: Bitonic, Duckduckgo and Freedom Internet;
 • € 2,500 or more: BIT, Greenhost, IB-Vision, iunxi - serious ict infrastructure, Mollie, m7, Startmail, Unc Inc, VoIPGRID and Voys;
 • € 1,000 or more: Argeweb, Cryptography in Context, Eureka Unlimited, Hunki Enterprises, Intermax Cloudsourcing, Pcextreme, Root Legal and VBVB ICT;
 • € 500 or more: Allekabels, Autoverzekering.nl, Considerati, CT&V Advies, Easyswitch.nl, GeoCat, Green Mini host, Het Rooster, iCulture, Independer, iPerity, Mijndomein, NederHost, Nijweide BV, PrivacyLab, Compare Price, RealConnections, Balance Management, Sooda internetbureau B.V., Telefoon Abonnement, Tifkap Enterprises, VPN services, VPN Gids and Zygomatic;
 • € 250 or more: Philosophy in action, KennemerWeb - Alkmaars Webdesign, Leemshop, Lumifin Privacy Professionals, Mindshards.

Supporting us in kind: Bitonic, Blendle, Byte, CipherMail, Cyso, Ekco, Leaseweb, Mollie, Passbolt, Rick Pastoor, Rootgamer, Sentia and Xolphin.


Our expenses in 2020


Our expenditures in 2020 amounted to € 586,461.

Table: Spending 2020 (x € 1.000)

Actual 2020 Budget 2020 Actual 2019
Staff 431 618 503
Housing 26 29 32
Office 6 11 4
Communication 23 17 6
Building the movement 17 22 17
General expenses 28 45 25
Subtotal 531 742 587
Project based 55 45 44
Total 586 787 630

Result for 2020


In response to the global pandemic, we outlined various scenarios in March 2020, based on which we took measures to minimise the long-term risks to the organisation. We chose to anticipate disappointing revenues. The only cost item that can be substantially reduced is personnel costs. We therefore partially postponed the hiring of new employees: of the three new recruits who were to join us last year, we hired only one. This had an immediate impact on our expenditures.

In terms of income, too, 2020 was a very different year than planned. Although we welcomed an above-average number of new donors, an above-average number of donors cancelled their donations at the same time. This means that our donor numbers did not grow as anticipated, and that donor income was lower than budgeted. On the other hand, we derived more income than anticipated from foundations and corporate donors.

At the end of the day, it means that we end the year with a positive result. By the end of 2020, our continuity reserve had increased to € 605,185. We will be tapping into this reserve to strengthen the organisation again in the year ahead.

On a concluding note: we seek to work as efficiently as possible. The guiding principle is that no more than 20% of our resources is spent on fundraising, management and administration. In 2020, approximately 7.2% of our resources was spent on fundraising. The most important fundraising activity in 2020 was the organisation of two donor drives: one in August and one in November. In addition, about 7.8% of our expenditures were used for management and administration. Almost 85% of the available funds were directly spent on Bits of Freedom’s primary objective: defending digital civil rights and internet freedom.

The Annual Financial Report for 2020 has been audited by WITh Accountants and is available for download: https://www.bitsoffreedom.nl/financiering/.


Our budget for 2021


We expect to receive € 892,567 in income in 2021.

Table: Budgeted income 2020 (x € 1.000)

Budgeted 2021
Individual donors 314
Foundations 410
Corporate donors 85
Other -
Subtotal 809
Project-based 84
New projects -
Total 893

We want to find 400 new regular donors who contribute an average of € 65 per year. A number of foundations (Adessium, Internet4All, Ford Foundation, OSF, SIDN and the Democracy and Media Foundation) have already pledged their support for 2021, and it is our ambition to find a new fund that will support us in the form of structural funding (for about € 60,000). We believe that our income from corporate donations will remain more or less unchanged in the coming year. Our project income depends on funds granted for specific projects and events, and is expected to be around € 84,000. The core expenses of Bits of Freedom are expected to amount to € 817,510 in 2021, taking into account a staff of six working four or more days a week and four part-time employees (8.25 FTE) as well as unforeseen costs. A number of specific projects and events have already been budgeted for an amount of € 104,200. These include the Big Brother Awards, the Crash Course in Online Manipulation and the further development of My Data Done Right. The actual project costs (and therefore the decision as to whether projects will be carried out) also depend on how many project grants are awarded. This brings the sum total of our anticipated expenditures to € 921,710.

Table: Budgeted spending 2021 (x € 1.000)

Budgeted 2021
Staff 680
Housing 31
Office 13
Communication 26
Building the movement 27
General movement 41
Subtotal 818
Project-based 104
New projects -
Total 922

Our budgeted spending exceeds our income by € 29,143. This deficit will be supplemented from the continuity reserve, which will then amount to approximately 49% of the expected costs for the next financial year.


Our financing in the coming years


A sustainable financial situation is of the utmost importance to Bits of Freedom, and we aim to remain completely independent. We always try to look five years ahead in our financial planning. We want half of our income to be generated by individual donors. With regard to the remaining percentage, we would like to receive about 35% from funds and foundations (preferably on a structural basis rather than on a project basis) and about 15% from corporate donors in due course. No corporate supporter may donate more than 10% of our continuity reserve. It will be a challenge to realise our ambitions in the coming years. We will develop a new donor strategy in 2021 and hope, among other things, to close the year with 400 new donors through a donor campaign.

Most of the foundations that support our work, fund us for multiple years. In 2021, we will work on renewing a number of contracts that are due to expire. This leaves a gap in our budget of between € 60,000 and € 150,000 every year for the next few years. We aim partly to fill this gap by attracting new foundations. For the other part, we are using our reserve to strengthen the organisation so that we can meet the challenges of the years ahead.

In the field of asset management and financial reserves, Bits of Freedom aims to maintain a continuity reserve of at least a quarter of its annual costs for the coming year. We are currently well above that. This is a common percentage for NGOs of our size. This reserve can be tapped into in the event of unexpectedly high expenditures and unexpectedly disappointing or late income and allows us to guarantee the continuity of the foundation for several months. It also makes it possible to take responsible risks with the budget.